INFORMACJA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są notariusze Edward J. Karny oraz Piotr C. Karny, prowadzący na zasadach spółki cywilnej jedną Kancelarię Notarialną w Ełku przy ulicy Mickiewicza 17, zwani dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. Administrator nie ma obowiązku powołania inspektora danych osobowych,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych obowiązków nałożonych na Administratora jako Notariusza, z zastrzeżeniem, iż dane w postaci numeru telefonu i adresu e-mail będą przetwarzane wyłącznie w celu bezpośredniego kontaktu związanego z dokonywanymi czynnościami notarialnymi,
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, poza przypadkami wynikającymi z nałożonymi na Administratora obowiązkami, wynikającymi z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
 5. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zaś w odniesieniu do numeru telefonu oraz adresu e-mail dobrowolna zgoda,
 6. posiada Pani/Pan prawo, za wyjątkiem przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie tożsamym z okresem, w jakim Administrator zobowiązany jest, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, do przechowywania informacji związanych z dokonanymi czynnościami notarialnymi.